Έρευνα για την αξιολόγηση του προβλήματος της χρήσης αναβολικών και άλλων απαγορευμένων ουσιών στην Κύπρο

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Ministry of Health of the Republic of Cyprus and the Cyprus Sport Organisation, 2003-2004: «Έρευνα για την αξιολόγηση του προβλήματος της χρήσης αναβολικών και άλλων απαγορευμένων ουσιών στην Κύπρο» (Evaluating the problem of substance use – performance enhancing drugs in Cyprus) €25.000
  StatusFinished
  Effective start/end date1/07/031/07/04

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.