Η επίδραση της προπόνησης ισχύος κατά την εκτέλεση ασκήσεων με βάρη στις μεταβολικές και ορμονικές ανταποκρίσεις του οργανισμού

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Cyprus Research Promotion Foundation:
  PENEK (Young Researchers Projects), 2003-2006 €180.000
  Marios Christou: «Η επίδραση της προπόνησης ισχύος κατά την εκτέλεση ασκήσεων με βάρη στις μεταβολικές και ορμονικές ανταποκρίσεις του οργανισμού »
  StatusFinished
  Effective start/end date1/07/031/07/06

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.